Kvalita

                Zaistenie a kontrola kvality je jedným z najdôležitejším cieľov  našej spoločnosti. K dosiahnutiu zvyšujúcích sa požiadaviek na kvalitu výrobkov bol v roku 2015 zavedený systém riadenia kvality odpovedajúci požiadavkám normy ISO 9001. 

POLITIKA KVALITY

Orientácia na zákazníka
Zákazník určuje produkty a služby, ako aj kvalitu, ktorú od výrobkov očakáva.

Zodpovednosť za kvalitu
Kvalita je úlohou a cieľom každého zamestnanca. Vedúci pracovníci sú vzorom pre svojich zamestnancov.

Neustále zlepšovanie
Existujúce procesy sú neustále merané a priebežne vylepšované za účelom generovania rastua s vyšším profitom. Uskutočňuje sa to na základe merateľných procesov.

Zamestnanci
Naši zamestnanci sú kvalifikovaní vykonávať svoje úlohy účinne a hospodárne pri dodržiavaní štandardov a bezpečnosti práce. Všetky činnosti sú ovplyvnené našimi spoločnými hodnotami: podnikavosť, dôvera, integrita.

Trvalá udržateľnosť
Aspekty trvalej udržateľnosti sú významnou súčasťou politiky kvality, cez ktoré sa usilujeme o dlhodobé udržanie zákazníka s vysokou kvalitou produtkov a služieb. Aspekty kvality boli preto integrované vo všetkých dôležitých procesoch s cieľom zabezpečiť plnenie požiadaviek kvality.

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Orientácia na zákazníka
Prebratie ekologickej zodpovednosti firmy ZLK, s.r.o., prispieva k spokojnosti našich zákazníkov. Túto zodpovednosť potvrdzuje neustále rastúci podiel vysoko hospodárnych, zdrojmi šetriacich produktov a ich ekologicky neškodná likvidácia na konci životného cyklu produktu.

Zodpovednosť za životné prostredie
Firma ZLK, s.r.o., sa zaviazala ku komplexnej ochrane životného prostredia, ktorá zohľadňuje aktuálne zákonné normy.

Neustále zlepšovanie
Za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja sa stanovili aspekty životného prostredia. Na základe týchto aspektov životného prostredia sa neustále optimalizuje spotreba zdrojov prostredníctvom obchodných procesov ZLK v oblasti vývoja, výroby a predaja.

Zamestnanci
Personálny manažment vedie zamestnancov k podpore ZLK v politike životného prostredia. Ekologicky šetrné pracovné podmienky podstatne prispievajú k spokojnosti našich zamestnancov.

Udržateľnosť
Manažment udržateľnosti spoločnosti ZLK, zabezpečí naplnenie cieľov v oblasti životného prostredia, ako aj dosiahnutie skutočnej kvality podnikových procesov v oblasti životného prostredia. Hospodárne používanie zdrojov, výrobné procesy s malým množstvom odpadov a emisií, ako aj energeticky nenáročné produkty zabezpečujú obchodný výsledok ZLK, s.r.o

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Orientácia na zákazníka
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí k prioritám spoločnosti ZLK. Pre nás to neznamená len dôsledné dodržiavanie zákonných predpisov. Okrem toho sa v oblasti bezpečnosti na pracovisku snažíme urobiť o čosi viac ako nám prikazuje národná i európska legislatíva.

Zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Všetci zamestnanci sú povinní aktívne sa spolupodieľať na dodržiavaní bezpečnosti na pracovisku. To znamená predovšetkým zabraňovať haváriám, úrazom a možným ublíženiam na zdraví.

Kontinuálne zlepšovanie sa
Spoločnosť ZLK neustále monitoruje dodržiavanie opatrení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, taktiež kontinuálne stanovuje možné ohrozenia a pracuje na tom, aby ich minimalizovala.

Zamestnanci
Spoločnosť ZLK spracováva analýzy rizík s cieľom určiť a minimalizovať pre zamestnancov riziká spojené s pracovnými prostriedkami, procesmi a produktmi. Vedenie zamestnancov Spoločnosť ZLK poskytuje všetkým zamestnancom informácie, ktoré potrebujú na to, aby podporili spoločnosť pri implementácii politiky BOZP.

Trvalá udržateľnosť
Spoločnosť ZLK poskytuje svojim zamestnancom potrebné prostriedky a inštrukcie, pomocou ktorých dosahujú vysoký štandard BOZP. Všetci zamestnanci ako aj vedúci pracovníci sú povinní nepretržite zvyšovať bezpečnosť na pracovisku.

Sociálna zodpovednosť
Spoločnosť ZLK si je vedomá sociálnej zodpovednosti voči svojim zamestnancom. Za účelom hodnotenia bezpečnosti na pracovisku pravidelne zisťuje informácie a ukazovatele a informuje o nich všetkých zainteresovaných.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej ciele sú preverované v pravidelných intervaloch.

Naša spoločnosť v roku 2015 získala nasledujúce certifikáty noriem ISO:

EPSON MFP image
ISO 14001:2004
EPSON MFP image
ISO 9001:2008
EPSON MFP image
BS OHSAS 18001:2007
EPSON MFP image
ISO 9001:2008